برای استفاده از وب سایت، لطفا مرورگر خود را به روزرسانی نمایید.


همایش های ساپکو

قوانین و مقررات

مقررات عمومي ثبت نام در نمايشگاه ها

 • برگزار كننده حق پذيرش يا رد فرمهاي درخواست مشاركت را براي خود محفوظ مي‌دارد.
 • با توجه به محدوديت هاي سالن ها از جهت انطباق با درخواست كليه شركت كنندگان، اختيار كامل جانمايي با مجري می‌باشد و مشارکت کنندگان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند.
 •  مشاركت كننده مجاز به واگذاري غرفه تخصيصي يا مشاركت با شخص ثالث نمي‌باشد.
 • مشاركت كنندگاني كه مايلند به نحوي كاركرد ماشين آلات خود را بصورت عملي نمايش دهند بايد قبلا با اعلام كتبي ‌موافقت برگزاركننده را كسب نمايند و ميزان برق مصرفي را به اطلاع برگزاركننده برسانند. در هر حال مشاركت كننده مسئول جبران كليه خسارات ناشي از كاركرد ماشين آلات خود به شخص ثالث يا برگزاركننده مي‌باشد.
 • مسئوليت حفظ و نگهداري كالا در ساعات بازديد و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتاميه نمايشگاه بعهده مشاركت كننده بوده و پس از پايان ساعت كار روزانه نمايشگاه و در ساعات غير بازديد كه درهاي سالن قفل و پلمپ مي‌گردد، حفظ و نگهداري كالا بعهده نمايشگاه مي‌باشد.
 • صاحبان ماشين آلات سنگين در زمان ثبت نام موظف به هماهنگي كامل براي نحوه حمل ماشين آلات به غرفه دو هفته قبل از افتتاح نمايشگاه با برگزاركننده مي‌باشند. در غير اين صورت چنانچه امكان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه موجود نباشد مسئوليتي بر عهده برگزار كننده نخواهد بود.
 • نگهداري و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است. در صورت نياز به استفاده از مواد اشتعال زا براي فعاليتهاي نمايشي مشاركت كننده بايد با كارشناس رسمي اداره آتش نشاني مستقر در نمايشگاه هماهنگي نموده و مجوز كتبي دريافت نمايد.
 • وسايل تبليغاتي مشاركت كننده بايد در محدوده غرفه اختصاص يافته ارائه شود، نصب هر گونه وسايل تبليغاتي، پلاكارد، ديوارنويسي پس از كسب موافقت كتبي برگزاركننده و پرداخت هزينه هاي مربوطه امكان پذير مي‌باشد.
 • فروش كالاهاي ارائه شده در غرفه در دوران برگزاري نمايشگاه ممنوع است. مذاكره و انعقاد قرارداد فروش در دوران نمايشگاه بلامانع بوده ليكن انتقال كالا به خارج از غرفه پيش از اتمام نمايشگاه ممنوع مي‌باشد.
 • در صورتيكه پس از جانمايي مشاركت كنندگان در سالن هاي نمايشگاه، ستون هاي موجود در سالن ها داخل غرفه هاي مشاركت كنندگان قرار گيرد، مشاركت كنندگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت.
 • در طراحي كل نمايشگاه (فضاي سرپوشيده و باز) و تخصيص غرفه ها به مشاركت كنندگان، برگزار كننده با حفظ مصالح عمومي نمايشگاه،‌ و نيز حقوق ساير شركت كنندگان داراي اختيار تام بوده و مشاركت كننده نمي‌تواند نسبت به محل اختصاص يافته اعتراضي داشته باشد.
 • بر اساس مقررات شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران، رعايت حجاب و حفظ شئونات اسلامي در طول مدت نمايشگاه الزامي است و در صورت عدم رعايت حجاب توسط شركت كنندگان يا پرسنل ايشان، برگزار كننده يا مسئولين ، مجاز به جلوگيري از ادامه فعاليت شركت كننده و يا هر اقدام قانوني ديگر مي‌باشند.
 • ارائه گواهينامه استاندارد براي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري مي باشد و مشاركت كننده مي بايست اين مدارك را همراه كالاهاي ارائه شده در غرفه به همراه داشته باشد در صورتي كه براي كالايي استانداردي تعريف نشده است ارائه نامه از سوي مؤسسه استاندارد الزامي مي باشد،  بديهي است برگزار كننده و يا سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نمايندگان ايشان مي‌توانند از ارائه كالاهاي مذكور بدون ارائه گواهينامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگيري نموده و يا اقدام به تعطيل فعاليت غرفه مذكور نمايند. بديهي است در اين صورت خسارتي از طرف برگزار كننده به شركت كننده پرداخت نخواهد شد.
 • برگزار كننده مجاز به عكسبرداري و فيلمبرداري از غرفه هاي نمايشگاهي مي‌باشد.
 • در طول برگزاري نمايشگاه، حمل و نقل لوازم مورد نياز مشاركت كننده به داخل محوطه نمايشگاه فقط صبح ها قبل از شروع كار نمايشگاه امكان پذير است. در ساعات برگزاري نمايشگاه، ‌تردد خودروي مشاركت كننده در محوطه نمايشگاه ممنوع است.
 • مشاركت در نمايشگاه تابع مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.