لغو کارگاه «سیستم ارزیابی جامع و رویکرد گریدبندی جدید تامین کنندگان» در 96/8/25

با توجه به درخواست مجری نمایشگاه برای تحویل سریع تر سالنهای در اختیار نمایشگاه قطعات خودرو، کارگاه«سیستم ارزیابی جامع و رویکرد گریدبندی جدید تامین کنندگان»در روز پنجشنبه 96/8/25 ساعت 16:00-14:00 برگزار نخواهد شد.

در مورد زمان برگزاری مجدد این کارگاه متعاقبا از طریق سایت واحد نمایشگاه ها و همایش های ساپکو اطلاع رسانی صورت خواهد پذیرفت